Celem praktyk jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu metod i technik wyceny nieruchomości oraz przygotowanie do postępowania kwalifikacyjnego, niezbędnego do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego.

Informacje

 • Praktyki prowadzone są wspólnie przez rzeczoznawców majątkowych: Michała Kotkowskiego, Dariusza Trojanowskiego i Pawła Kisiel.
 • Grupa liczy maksymalnie 15 praktykantów.
 • Praktyki trwają 6 miesięcy. Spotkanie organizacyjne, 2 spotkania wykładowe oraz spotkanie kończące praktyki odbywają się odbywają w trybie stacjonarnym  w Sopocie, w dni robocze, po godzinie 16:00, natomiast spotkania konsultacyjne dotyczące poszczególnych projektów operatów szacunkowych odbywają się w formie zdalnej.
 • W ramach praktyk wykonanych jest 6 następujących projektów operatów szacunkowych:
  1. nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej
  2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  3. nieruchomości rolnej,
  4. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  5. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  6. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej.

Dodatkowe informacje dotyczące praktyk zawodowych zawarte są w rozporządzeniu w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Koszt praktyk

 • Opłata za praktykę zawodową, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomościami z dnia 11 marca 2014 r., wynosząca 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. We wcześniejszej edycji praktyk koszty te wynosiły około 2600 zł.
 • Dodatkowe opłaty pobierane są za koordynację i dziennik praktyk przez organizatora (Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych oraz Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych). We wcześniejszej edycji praktyk koszty te wynosiły około 700 zł.

Materiały edukacyjne

Cena materiałów pomocniczych do praktyk, w postaci szablonów operatów szacunkowych oraz arkusza Excel z tabelami do wycen w podejściu porównawczym i dochodowym wynosi 2000 zł brutto. Dla uczestników praktyk zawodowych cena ww. materiałów wynosi 1600 zł brutto.

Wymagania dla kandydatów na  rzeczoznawców majątkowych

 • Kandydaci muszą posiadać podstawy teoretyczne w zakresie wyceny nieruchomości (w szczególności dotyczące metod i technik wyceny). Spotkania mają charakter warsztatowy i nie obejmują wykładów z teorii wyceny.
 • Kandydaci muszą samodzielnie pozyskać nieruchomości do poszczególnych projektów operatów szacunkowych.

W razie zainteresowania rekrutacją na kolejną edycję praktyk prosimy o pobranie ze strony oraz odesłanie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej w formacie „Word” oraz podpisanej klauzuli informacyjnej RODO i zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres kontakt@mkinvest.com.pl.

Pobierz plik z ankietą rekrutacyjną

Pobierz plik z klauzulą informacyjną i zgodą na przetwarzanie danych osobowych